ಮುತ್ತೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ

1950 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಬುಲ್ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಿಮ್ಸ್ ಅದ್ವಾನವಾಗಿದೆ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಿಮ್ಸ್ ಅದ್ವಾನವಾಗಿದೆ