ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೇಶದ ಐದನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂಬುವ ಬಿರುದು…!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ…